Sluiten

Wat is Fairtrade?

Fairtrade heeft als missie om de wereld eerlijk te maken. Via betere handelsvoorwaarden zetten wij ons in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren en het milieu te beschermen. Lokale Fairtrade teams ondersteunen boeren en werknemers op talloze onderwerpen zoals management, duurzaamheid en veilige arbeidsomstandigheden. Ook rollen we allerlei impactprogramma’s uit op het gebied van klimaatverandering, gendergelijkheid, jongeren en kinderarbeid.

Fairtrade is veel meer dan alleen een keurmerk

We leggen het hier onder aan je uit!

Empowerment

‘Trade, not aid’. Dat is wat Fairtrade uniek maakt: dankzij een betere prijs en eerlijke handelspraktijken kunnen boeren zélf de touwtjes in handen nemen. Daarnaast helpt Fairtrade de genderkloof te bestrijden door de positie van vrouwen te verbeteren. 

Fairtrade standaarden

Iedereen moet zich tijdens de productie, verwerking en verkoop van Fairtrade producten houden aan strenge regels, die positieve effecten op mens en milieu hebben. 

Lees hier meer over onze standaarden.

Sociaal

Bij Fairtrade zijn er gelijke kansen voor vrouwen en mannen, vakbonds- en arbeidsrechten, recht op zwangerschapsverlof, een veilige en respectvolle werkomgeving, investeringen in onderwijs en gemeenschapsprojecten en nultolerantie voor kinder- of dwangarbeid. Boeren zijn georganiseerd in coöperaties en alle beslissingen worden democratisch genomen.

Milieuvriendelijk

Om onder Fairtrade voorwaarden te mogen verkopen, moeten boeren o.a. de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen. Er worden trainingen gegeven om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen en hoe je je als boer kunt aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. 

Minimumprijs

Fairtrade werkt met minimumprijzen per productsoort om boeren meer zekerheid te bieden. Deze minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is en is gebaseerd op de kosten van duurzame productie. 

 

Premie

Fairtrade heeft als enige keurmerk een vaste- niet onderhandelbare premie. Deze wordt betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is of aan het premiecomité op plantages. De leden beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. 

Coöperaties

Sterke boeren zijn belangrijk. Daarom zijn alle boeren bij Fairtrade verenigd in democratische coöperaties. Samen sta je sterker dan alleen. De leden beslissen gezamenlijk wat er met de Fairtrade premie gebeurt. Zo kunnen ze samen investeren en hebben ze een betere onderhandelingspositie op de wereldmarkt. 

Onafhankelijke controle

Voor de controle van de regels in de praktijk is de organisatie FLOCERT verantwoordelijk, die het onafhankelijke certificerings- en controleorgaan van Fairtrade is. 

Lees hier meer.

Wereldwijde beweging

In meer dan 30 landen zijn er bedrijven, winkels, scholen,Fairtrade Gemeenten en vele vrijwilligers die zich inzetten om het draagvlak voor Fairtrade te vergroten, zodat eerlijke handel de norm wordt. 

Lokale ondersteuning

Lokale Fairtrade teams in Azië (NAPP), Afrika (Fairtrade Africa) en Latijns-Amerika (CLAC) ondersteunen boeren en werknemers op onderwerpen zoals management, financieel beleid, duurzaamheid, productiviteit, kwaliteit, vakbondsvrijheid en veilige arbeidsomstandigheden. Ook rollen ze allerlei impactprogramma’s uit op het gebied van klimaatverandering, gendergelijkheid, jongeren en kinderarbeid. 

Samen eigenaar

Stakeholder betrokkenheid zit in Fairtrade’s DNA. Fairtrade is het enige systeem waarin boeren en werknemers voor 50% eigenaar zijn. Dat betekent dat ze meebeslissen over de werkwijze en de toekomst van Fairtrade.

Lees hier meer over stakeholders.

Lobby & advocacy

Fairtrade werkt toe naar een leefbaar loon en een leefbaar inkomen voor producenten. Promoot en agendeert het belang van eerlijke handel, leefbaar loon, leefbaar inkomen en duurzaamheidswetging. Daarnaast is Fairtrade ook een partner voor bedrijven bij de invulling van ‘Human RightsDue Diligence’. 

Waarom is Fairtrade nodig?

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen,  in de gemeenschap en het milieu. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Together we make change

Want samen sta je sterker. Samen weet je meer. Samen bereik je meer. Fairtrade wil de positie van kleinschalig werkende boeren helpen versterken. Krachtenbundeling is de eerste, onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met individuele boeren.

Samenwerken heeft de volgende voordelen:

  • Organisatievorming geeft boeren een betere onderhandelingspositie, ze kunnen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden.
  • Organisatievorming brengt schaalvergroting; boeren kunnen gezamenlijk landbouwmiddelen inkopen, transport organiseren en de export en verwerking samen regelen.
  • Coöperatieleden krijgen training over bijvoorbeeld vergroting van productie, kwaliteitsverbetering en milieu en wisselen best practices uit.
  • Boeren vormen de ruggengraat van het platteland en kunnen gezamenlijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun regio

 

Naast kleinschalige boeren komen ook plantages voor een aantal producten in aanmerking voor certificatie: de standaarden van Fairtrade zijn dan gericht op een beter bestaan voor de werknemers. Plantagewerk kenmerkt zich nog vaak door te lage lonen en slechte werkomstandigheden, terwijl vakbonden op afstand worden gehouden. Het meest kwetsbaar zijn werkers zonder vast contract: seizoenarbeiders en andere tijdelijke arbeidskrachten.

Meer weten over onze standaarden? Dat kan hier.