Sluiten

Standaarden

De Fairtrade standaarden vormen de basis van onze aanpak. Ze omvatten een reeks economische, sociale en milieucriteria waaraan zowel boeren en werknemers alsook bedrijven moeten voldoen om de Fairtrade certificering te verkrijgen of te behouden.
  • De Fairtrade minimumprijs wordt bepaald door de gemiddelde kosten van duurzame productie en dient als bescherming tegen veranderingen in de markt en om een langetermijnplanning mogelijk te maken.
  • De niet onderhandelbare Fairtrade premie biedt boeren en werknemers extra middelen om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijven en gemeenschappen.
  • Lange termijn handelsrelaties: Fairtrade legt de nadruk op handelspartnerschappen op lange termijn en vereist dat kopers voorfinanciering verstrekken aan boeren die daarom vragen, waardoor de toegang tot kapitaal wordt geopend om hun activiteiten te helpen stabiliseren.
  • Milieucriteria zijn regels die ervoor zorgen dat we goed omgaan met de natuur. Hieronder vallen verantwoord water- en afvalbeheer, het behoud van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid en een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen en schadelijke chemicaliën.
  • Fairtrade verbiedt het gebruik van verschillende gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en gebruik van genetisch gemodificeerde zaden.
  • Fairtrade moedigt biologische landbouw aan door onder meer hogere Fairtrade minimumprijzen voor biologisch geteelde producten.
  • Sociale criteria voor kleinschalige boerenorganisaties zijn regels die ervoor zorgen dat ze op een eerlijke en gelijke manier werken. Dit betekent dat ze democratisch georganiseerd zijn (meestal in coöperaties), waarbij iedereen een stem heeft in beslissingen. Ook moeten ze transparant zijn over wat ze doen en geen onderscheid maken tussen mensen, inclusief gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
  • Op een plantage, waar werknemers worden ingehuurd, vereisen onze standaarden dat bedrijven werken volgens eerlijke arbeidspraktijken. Dit houdt in dat er geen discriminatie mag zijn, dat de lonen gelijk zijn aan of hoger dan het wettelijke minimumloon, dat werknemers lid mogen zijn van een vakbond en collectief te onderhandelen over hun rechten, dat de veiligheid en gezondheid van werknemers worden gegarandeerd en dat er faciliteiten zijn waarmee werknemers de Fairtrade premie kunnen beheren.
  • Dwangarbeid en kinderarbeid zijn verboden volgens de Fairtrade standaarden.

Alle standaarden in één overzicht

Fairtrade hanteert verschillende standaarden afhankelijk van het type partner binnen een keten. Zo maken we onderscheid tussen kleinschalige boerenorganisaties die Fairtrade producten leveren (coöperaties) enerzijds en organisaties die ingehuurde werknemers inzetten om Fairtrade producten te leveren (plantages) anderzijds. Fairtrade heeft ook een Trader Standard die ervoor moet zorgen dat bedrijven die producten kopen van Fairtrade boeren of werknemers deze leveranciers eerlijk behandelen. Ook zijn er specifieke standaarden voor de meest voorkomende Fairtrade producten.

Voor een product als cacao of bananen zijn hierdoor verschillende standaarden tegelijkertijd van toepassing.

Een overzicht van alle standaarden vindt je hier: Fairtrade International en in het overzicht hieronder.

Fairtrade als ontwikkelmodel

De standaarden en de onafhankelijke controle op naleving ervan bieden boeren en werknemers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. En dat is bij Fairtrade een belangrijk gegeven. Want boerenorganisaties zijn niet zomaar succesvol. Organisatiekracht, professionaliteit, het kunnen voldoen aan alle vereisten op het gebied van mens en milieu zijn essentieel, maar een proces van langere adem.

Niet voor niets beschouwen we Fairtrade dan ook als een ontwikkelingsmodel. De Fairtrade standaarden omvatten eisen die verplicht zijn (core criteria), maar waarbij we de boerenorganisaties één of drie jaar geven om eraan te voldoen. Daarnaast werken we met ontwikkelingsindicatoren (development criteria) die in 3 tot 6 jaar (deels) moeten worden nageleefd. Het is namelijk niet redelijk te verwachten dat een Fairtrade gecertificeerde coöperatie meteen aan al deze eisen kan voldoen. Zo is bijvoorbeeld pesticidegebruik en ook het kappen van beschermde bossen om meer gewassen te planten vanaf dag één verboden, maar krijgen boeren de tijd om – binnen een afgesproken tijd – hun land te verbeteren en voedingsrijke bodems te ontwikkelen, ziekten en plagen te bestrijden, de biodiversiteit te beschermen. Op al deze criteria wordt streng gecontroleerd.

Certificering en onafhankelijke controle

Producten met het Fairtrade keurmerk zijn gecertificeerd volgens de criteria van de Fairtrade standaarden. Als niet aan de criteria wordt voldaan, kan een boerenorganisatie of plantage worden geschorst totdat (verifieerbaar) herstelmaatregelen kunnen worden genomen, of uiteindelijk worden gedecertificeerd. Lees hier meer.

Fairtrade werkt hiervoor samen met de onafhankelijke certificeringsorganisatie FLO CERT. FLO CERT hanteert een transparant, onafhankelijk en wereldwijd consistent certificeringssysteem. Als organisatie voor Fairtrade certificatie voldoet FLOCERT aan de ISO-norm 17065, een internationale kwaliteitsnorm voor certificeringsinstellingen. Hiervoor wordt FLOCERT één keer per jaar gecontroleerd door de Duitse accrediterings- en controle-instelling DAkkS. Dit maakt een zo hoog mogelijke mate van transparantie en onafhankelijkheid bij de beslissingen over certificering mogelijk.

FLO CERT controleert of de Fairtrade standaarden worden nageleefd. Meer dan 100 speciaal opgeleide inspecteurs en inspectrices, zogeheten auditors, controleren alle contractpartners en volgen daarbij gestandaardiseerde procedures. Leer hier meer.

Door te zorgen dat onze certificerings- en licentieinstellingen effectief en onafhankelijk opereren handhaven we de integriteit van het Fairtrade keurmerk. Deze regeling is in overeenstemming met de Assurance Code van ISEAL, een internationaal erkende code voor duurzaamheidsnormen.

Herziening van standaarden

De Fairtrade standaarden worden regelmatig herzien om rekening te kunnen houden met nieuwe informatie die voortvloeit uit de verschillende studies. Meer weten over het proces dat we volgen om de standaarden te ontwikkelen en tussentijds te herzien of weten hoe je hieraan bij kunt dragen? Je leest het hier.