Forum on Business and Human Rights

Forum on Business and Human Rights

Cover afbeelding voorForum on Business and Human Rights

Geschreven door Eva Goebbels, Policy officer, Stichting Max Havelaar 

Het aftellen kan beginnen… Van maandag 26 tot en met woensdag 28 november zal in Geneve het jaarlijkse “Forum on Business and Human Rights” van de Verenigde Naties (VN) weer plaatsvinden. Naast vele NGO’s, VN-organisaties en bedrijven zal Stichting Max Havelaar hier ook aanwezig zijn. Hier zullen wij deelnemen aan verschillende paneldiscussies die betrekking hebben op de VN “Guiding Principles on Business and Human Rights” evenals actuele bedrijf gerelateerde mensenrechtenkwesties. We verwachten dat het voorstel voor een bindend VN verdrag mensenrechten en bedrijfsleven (zogeheten ‘Zero Draft) niet onbesproken zal blijven. Gezien het feit dat mensenrechten een integraal onderdeel vormen van de missie van Fairtrade, zal dit de komende dagen dus the place to be zijn voor ons.  Wat houdt Business and Human Rights nou eigenlijk in en welke rol speelt Fairtrade hierin?

Geen kwestie van kiezen

In 2030 willen we een wereld zonder extreme armoede, met gelijkheid voor iedereen en een duurzame toekomst, zoals vastgelegd in de VN Sustainable Development Goals (SDG’s). Om dit doel te behalen mag er geen “pick and choose” plaatsvinden door bedrijven tussen de SDG’s. Belangrijke doelen kunnen namelijk ondergesneeuwd raken, of in het ergste geval elkaar zelfs tegenwerken. Want stel een bedrijf doet veel om klimaatverandering tegen te gaan (SDG 13) zoals de reductie van CO2-uitstoot, maar stelt de boeren in hun keten niet in staat om een leefbaar inkomen te verdienen (SDG 1 en 8) dan zien de boeren zich genoodzaakt om op niet-duurzame wijze hun gewassen te telen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld regenwoud wordt gekapt om goedkope landbouwgrond vrij te maken. Het bedrijf probeerde weliswaar klimaatverandering te bestrijden, maar heeft (onbewust) het tegenovergestelde effect bereikt.

Maar een wereld zonder armoede en een duurzame toekomst in 2030, dat is toch al over 12 jaar? Dat klopt en gelukkig zien wij dat steeds meer bedrijven de SDG’s omarmen en bovendien het toepassen van een due diligence proces steeds meer aandacht krijgt. Terecht. Bedrijven hebben immers de verplichting mensenrechten te respecteren en hier proactief beleid op te voeren. De OESO-richtlijnen van Nederlandse overheid en de “Guiding Principles on Business and Human Rights” van de VN zijn hiervoor de internationaal erkende kaders. Naleving hiervan vereist echter wel een kritische blik in de spiegel. Due diligence, ofwel gepaste zorgvuldigeid is een complexe uitdaging voor veel bedrijven. Het is een continu proces en vraagt om beleid, een risicoanalyse van de keten en een concreet actieplan ter preventie, vermindering en waar nodig herstel van risico’s op mensenrechtenschendingen. Dit alles op transparante wijze en op basis van een intensieve stakeholderdialoog.

Een duurzame toekomst binnen handbereik

Fairtrade speelt als certificeringssysteem een belangrijke rol ten aanzien van due diligence. Onze unieke standaarden en de onafhankelijke controle op de naleving ervan, dragen zorg voor een duurzame ontwikkeling en dragen bij het aan het voorkomen en tegengaan van mensenrechtenschendingen. Daarnaast helpen onze niet-onderhandelbare prijs- en handelsvoorwaarden boeren en werknemers te werken aan hun toekomst.

Hoewel due diligence dus veel vraagt van bedrijven mag het niet tot een makkelijke uitweg leiden, zoals uitsluiting van boeren en werknemers. Geen “cut and run”, maar samen met alle ketenpartners werken aan een duurzame toekomst. Dus ook met die waar wel misstanden gevonden zijn.

Met volle kracht vooruit

Één ding is duidelijk: het respecteren van mensenrechten is niet meer weg te denken in de huidige manier van zakendoen. Structurele veranderingen zijn nodig om het doel van 2030 realiteit te laten zijn. Het achterhalen wat andere partijen doen op het gebied van “business and human rights” en het gesprek blijven aangaan met stakeholders is daarom noodzakelijk. En wat is nou een betere gelegenheid hiervoor dan het forum van de VN over “Business and Human Rights”?

Wilt u op de hoogte blijven over het VN forum in Geneve of meer? Volg ons op social media.